Skip to main content

Questions tagged [answers]

The tag has no usage guidance.

Filter by
Sorted by
Tagged with
7 votes
2 answers
197 views

Коментар vs відповідь

Можна відреагувати на запитання, давши коментар і давши відповідь. Якщо я правильно розумію, коментар призначений для уточнення запитання (побажань кращого формулювання, сумнівів у доцільності, ...
ata_zh's user avatar
  • 594