4

В цьому питанні є вікі-відповідь зі спробою класифікувати наявні теги.


This question has a wiki-answer trying to classify existing tags.

1 Answer 1

3

Попередня версія цієї відповіді (нині видалена) намагалася запропонувати «правильні» теги. Ця відповідь не пропонує нові теги, а лише намагається систематизувати ті, що є. Але знак «=», як правило, позначає плановані синоніми, а не ті, що вже пов'язані між собою.

Previous version of this answer (now deleted) tried to propose “right” tags. This answer doesn't propose new tags, just tries to systematize those that already exist. But the “=” sign mostly denotes planned synonyms, not the already linked ones.

By language aspect

A language consists of:

 1. Medium-independent stuff:

 2. Speaking-related stuff:

 3. Writing-related stuff:

 4. Other:

The refining tags

Some of these tags are really non-informative without other tags (e.g. can be: , or ) — still they're popular:

Technical

Unclassified

=

3
 • Let us continue this discussion in chat. Commented Feb 15, 2017 at 1:41
 • На мою думку синоніми spelling, orthography та орфографія
  – Artemix Mod
  Commented Feb 15, 2017 at 10:36
 • @Artemix, як не дивно — ні. Orthography — це загальні правила правопису, в тому числі пунктуація. Орфограція (принаймні в шкільному розумінні) включає в себе правила написання слів, переносу, капіталізації та разом-чи-окремо — але не пунктуацію. Spelling включає в себе саме написання слів, але не перенос чи капіталізацію та, тим більше, не пунктуацію. Orthography > орфограції > spelling. Але ми можемо зробити їх синонімами у нас — просто бо більшість вживає у вузьких значеннях.
  – Sasha Mod
  Commented Feb 15, 2017 at 16:59

You must log in to answer this question.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged .